คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียงคุณธรรม สอน.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 33 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับ ผอ. ลงนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.34 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่องทางการเผยแพร่คลิปวิดิทัศน์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ หน่วยงานคุณธรรมคู่ความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic ปัจจัยแห่งความสำเร็จ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ 15 กิจกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.6 กิจกรรมด้าน สุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.5 กิจกรรมด้าน จิตอาสา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.4 กิจกรรมด้าน ความพอเพียง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.3 กิจกรรมด้าน HAPPY BODY.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 กิจกรรมด้าน HAPPY SOCIETY.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 กิจกรรมด้าน HAPPY RELAX.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.4 การประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องผ่านสื่อ 3 ช่องทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชู คนดีศรีอนามัยและคนดีศรี สอน..pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.2 ประกาศยกย่องเชิดชู บุคคลและหน่วยงานต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคคลและหน่วยงานต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 การติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1.2 ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.4 ขออนุมัติแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมจริยธรรมและความสุข สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.4 เผยแพร่ผลการสำรวจคุณธรรมเป้าหมายผ่านไลน์กลุ่มหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.3 รายงานสรุปผลสำรวจคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.2 ผลการสำรวจคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้-ความดีที่อยากทำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.1 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.4 ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ No Gift policy.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.3 ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ต่อด้านการทุจริต (DOH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.1 ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลิปวิดิทัศน์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ หน่วยงานคุณธรรมคู่ความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 42 รายการ
สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์_ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่_ปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศยกย่องเชิดชู หน่วยงาน ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์ - ประกาศยกย่องเชิดชู บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์ - ประกาศยกย่องเชิดชู บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ระดับกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเผยแพร่องค์ความรู้หน่วยงานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลิปวีดีโอ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ หน่วยงานคุณธรรมคู่ความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่วนที่ 4 คะแนน ITA & Happinometer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผล_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันองค์กร 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสำเร็จของการด้าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันองค์กร 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มรานงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน - บทสรุปผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น การประเมินผล การกำกับ ติดตาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.1 ทบทวน วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 10.54 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 7.16 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมสำรวจปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.2 คุณธรรมด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม.pdf
ขนาดไฟล์ 4.91 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.3 วัฒนธรรมองค์กร H-Harmony.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.4 Happy Heart.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.5 Happy Society.pdf
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.6 Happy Relax.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.7 คุณธรรมด้านวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.8 Happy Brain.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 7. กิจกรรมสื่อสารความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 8.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ระดับกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 8.2 กิจกรรมคัดเลือก คนดี ศรีสอน..pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9.1 สมัครเข้าร่วมการประกวดหน่วยงานคุณธรรมแและองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 10.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ด้านการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 10.3 ประชุมครั้งที่ 1 ทบทวนผลการดำเนินงาน AAR.pdf
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 10.3 ประชุมครั้งที่ 2 จัดทำสื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 12.1 แผนบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (DOH together against corruption)
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันองค์กร 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 7.73 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันองค์กร 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 7.24 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้ในงานบุคคล-ประจำปีงบประมาณ พศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดตั้ง และข้อบังคับ ชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 6.76 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 30.58 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม หรือวัฒนธรรมองค์กร 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออมบุญ วันมาฆบูชา 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมหน่วยงานคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เติมความรู้ สร้างรายได้เสริม “ CACTUS MARKET” 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมสู่หน่วยงานอื่น ๆ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.20 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “อนามัยปันน้ำใจ ห่างไกลโควิด-19 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมคัดเลือกคนดีของหน่วยงาน ”คนดี ศรี สอน.” 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ชมรมจริยธรรม สอน. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย