คุณกำลังมองหาอะไร?

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

กรมอนามัย
เป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและ
ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

"ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง"

พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม
เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อการดำเนินงาน

วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย

วัฒนธรรมที่เข้มแข็งหรืออ่อนแอซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับของการเห็นพ้องต้องกัน
(ConsensusหรือAgreement)การยึดเหนี่ยวกัน(Cohesiveness)และการผูกพัน (Commitment)
ของสมาชิกต่อวัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ

Hero 21
 
 
 
 
ภารกิจสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒)
 
(๑) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ําของประเทศ
(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี
งานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(๓) พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ําบริโภค
ของประเทศและระบบการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการ ดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ําบริโภคของประเทศ
(๕) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมใน การดําเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ําแก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน
(๖) สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ําของประชาชนที่ถูกต้องและสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม
(๗) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผลด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่  เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552PDF
ขนาดไฟล์ 115KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย