คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประเมินมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในน้ำประปา

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในน้ำประปา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขลักษณะด้านอาหาร น้ำอุปโภคและน้ำบริโภค ในเมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขลักษณะด้านอาหาร น้ำอุปโภคและน้ำบริโภค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการการบริหารจัดการนํ้าประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการเข้าถึงนํ้าสะอาดของประเทศไทย

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการการบริหารจัดการนํ้าประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการเข้าถึงนํ้าสะอาดของประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำประปาท้องถิ่นด้านแบคทีเรียและประสิทธิภาพของระบบประปาอปท.

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำประปาท้องถิ่นด้านแบคทีเรียและประสิทธิภาพของระบบประปาอปท..pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 976 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตชด..pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 2646 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการสำรวจ ข้อมูลปริมาณเชื้อ SARS-COV-2 พื้นผิวสัมผัสในสถานประกอบการ

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลSARS-COV2ในสปก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์พัฒนาตลาดนัดเพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์พัฒนาตลาดนัดเพื่อยกระดับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 410 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจประเมินตลาดในสถานการณ์ COVID-19 ในกทม.

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การตรวจประเมินตลาดในสถานการณ์ COVID-19 ในกทม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 607 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดการตลาดของอปท. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 704 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 1034 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย