คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำประปาท้องถิ่นด้านแบคทีเรียและประสิทธิภาพของระบบประปาอปท.

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำประปาท้องถิ่นด้านแบคทีเรียและประสิทธิภาพของระบบประปาอปท..pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตชด..pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการสำรวจ ข้อมูลปริมาณเชื้อ SARS-COV-2 พื้นผิวสัมผัสในสถานประกอบการ

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลSARS-COV2ในสปก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์พัฒนาตลาดนัดเพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์พัฒนาตลาดนัดเพื่อยกระดับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจประเมินตลาดในสถานการณ์ COVID-19 ในกทม.

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การตรวจประเมินตลาดในสถานการณ์ COVID-19 ในกทม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดการตลาด ของอปท.ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางจัดการตลาด ของอปท.ภายใต้สถานการณ์โควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศ

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 126.93 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำกฏหมายอนุบัญญัติหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำหรับเรือเดินทะเล

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดทำกฏหมายอนุบัญญัติหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำหรับเรือเดินทะเล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector; FSI) รุ่นที่ 2 ประจาปี 2558

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector; FSI) รุ่นที่ 2 ประจาปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การวิเคราะห์กระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Standard Operating Procedure Environmental Health Accreditation)

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การวิเคราะห์กระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Standard Operating Procedure Environmental Health Accreditation).pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 1511 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย