คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานประกอบคำขอประเมินผลงานเลื่อนระดับ ชัญญานุช
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศ

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 126.93 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำกฏหมายอนุบัญญัติหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำหรับเรือเดินทะเล

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดทำกฏหมายอนุบัญญัติหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำหรับเรือเดินทะเล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector; FSI) รุ่นที่ 2 ประจาปี 2558

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector; FSI) รุ่นที่ 2 ประจาปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การวิเคราะห์กระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Standard Operating Procedure Environmental Health Accreditation)

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การวิเคราะห์กระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Standard Operating Procedure Environmental Health Accreditation).pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 610 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากครัวเรือนและชุมชน

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากครัวเรือนและชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสุ่มประเมินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การสุ่มประเมินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 481 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่อ่อนไหวต่อการปนเปื้อน ปี 2559 กรณีศึกษาชุมชนรอบสถานที่ทิ้งขยะ

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่อ่อนไหวต่อการปนเปื้อน ปี 2559 กรณีศึกษาชุมชนรอบสถานที่ทิ้งขยะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2561

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการสร้างความตระหนักด้านสารเคมีเกษตร ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำหมัน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการสร้างความตระหนักด้านสารเคมีเกษตร ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำหมัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย