คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ร้องเรียนร้องทุกข์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ร.1_แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (check list) หลักฐานประกอบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สอน..docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ร.2_แบบฟอร์มข้อตกลง หลักเกณฑ์การร้องเรียน.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ร.3_แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ร.4_แบบฟอร์บันทึกสถิติการร้องเรียน ทุกช่องทาง.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถิติการร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Infographic 7 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic 7 ช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 80.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.48 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.37 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 680 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 8.79 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือรวมกฎหมาย-ระเบียบ-และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม-จรรยา-และวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย