คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หน่วยงานคุณธรรม / ชมรมจริยธรรมและความสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.1 ทบทวน วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 10.54 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 7.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมสำรวจปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.2 คุณธรรมด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.3 วัฒนธรรมองค์กร H-Harmony.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.4 Happy Heart.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.5 Happy Society.pdf
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.6 Happy Relax.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.7 คุณธรรมด้านวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.8 Happy Brain.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 8.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (เพื่อเข้ารับการคัดเลือก คนดีศรีอนามัย).pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 8.2 กิจกรรมคัดเลือก คนดี ศรีสอน..pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 9.1 สมัครเข้าร่วมการประกวดหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (DOH together against corruption)
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันองค์กร 2566 ปรับแผนครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 7.73 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันองค์กร 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 7.24 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้ในงานบุคคล-ประจำปีงบประมาณ พศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดตั้ง และข้อบังคับ ชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 6.76 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ/ความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 30.58 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม หรือวัฒนธรรมองค์กร 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออมบุญ วันมาฆบูชา 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมหน่วยงานคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เติมความรู้ สร้างรายได้เสริม “ CACTUS MARKET” 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมสู่หน่วยงานอื่น ๆ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 9.20 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “อนามัยปันน้ำใจ ห่างไกลโควิด-19 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมคัดเลือกคนดีของหน่วยงาน ”คนดี ศรี สอน.” 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ชมรมจริยธรรม สอน. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย