คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ใบลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานในสังกัด 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.55 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุม อบรม สัมมนา สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ไตรมาส1
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารปรับแผนโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารปรับแผนปฏิบัติการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส1
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารปรับแผนโครงการพัฒนายกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารปรับแผนโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย(งบดำเนินงาน)_สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนกำกับการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดประชุม อบรม สัมมนา สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำสะอาดชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม .pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม .pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม .pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่-41_2565-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี-พศ2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้และการขับเคลื่อนเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้และการขับเคลื่อนเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 30 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานLO5เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี 2566
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความก้าวหน้า กพว.กค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความก้าวหน้า กพว.มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คงามก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการเดือน พ.ค. 66
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการ เดือน เม.ย.66
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ GAP 5 เดือนหลัง LO
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการ เดือน มี.ค.66
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ GAP 5เดือนหลัง LO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งสื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการ เดือน_กพ66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการส่ง KM 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความก้าวหน้างานวิจัยม.ค66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะทำงาน กพว. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำครั้งที่2/66
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepageประชุมครั้งที่1
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมกพว.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่1
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการ เดือน ธ.ค.65
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ให้บุคลากรและภาคีเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KM.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน KM ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความก้าวหน้าแผนพัฒนางานวิจัยปี66_พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนางานวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการการขับเคลื่อน KM 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ GAP ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์ GAP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การดำเนินงานจัดการความรู้และขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะทำงาน KM-LO ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM-LO สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคสามสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคสามสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.32 ร้อยละของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

ตัวชี้วัดที่ 3.32 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.32 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.32 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคสาธารณสุขดำเนินงาน่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (รอบ 5 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
one page_ประชุมทดสอบแผน bpc.pdf
ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รานงานสรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (BCP) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เข้าร่วมการพัฒนา ศักยภาพเสริมสร้าง ความรู้ในการจัดการ ด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย อนามัย สิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตังคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม HPEHOC กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ตชว.สาธารณภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดภัยแล้ง_final.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (ทน/ทม.)และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี

ตัวชี้วัดที่ 3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (ทน/ทม.)และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 3.36.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ตัวชี้วัด 3.36.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนงาน ตัวชี้วัด 3.36.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI_Temp_form66-เมืองสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.34 ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 3.34 ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานKPI66-รอบ10เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
general_ppt_ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตชว.(พค66).pdf
ขนาดไฟล์ 7.03 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.34 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐานตามกฎหมาย (รอบ5เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 941 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_KPI-สถานที่จำหน่ายอาหาร66(สอน.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์งานสุขาภิบาลอาหาร-(26พย65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 580 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.33 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

ตัวชี้วัดที่ 3.33 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
รายงานสรุปผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้(Small Water Supply Report_12M_20.9.2023).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์ (Small Water Supply Report_10M_31.7.2023).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม_ติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2566_PA3.33.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานประปาหมู่บ้านฯ ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.33 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานฯ _รอบ5เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานประปาหมู่บ้านฯ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน รอบ 6 เดือน (ณ 31 มี.ค. 66)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (ณ 28 ก.พ. 66)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานประปาหมู่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.33 บทวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัด3.33.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.33 Advocacy มาตรการที่นำมาใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.33 Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.33 ประปาหมู่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.33 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบการปฏิบัติงาน SOP_KPI 3.33 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย