คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานสารบรรณ

งานสารบรรณ
การส่งหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพิมพ์หนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทำลายหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดเก็บหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การค้นหาและติดตามหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานพัสดุ

งานพัสดุ
วิธีเฉพาะต่ำกว่า5000จ่ายตรงผู้ขาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีเฉพาะเจาะจงเกิน5000ลงระบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การออกใบสั่งซื้อจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวางแผนการจัดหา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการควบคุมภายใน

งานการควบคุมภายใน
การจัดทำระบบการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่
การขอโอน ขอย้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี
การยืมเงินการส่งใช้เงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายล้างหนี้จัดประชุมเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกค่าจัดประชุมค่าเดินทางไปราชการ(เงินทดรอง).pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมเงินจัดประชุมยืมเงินเดินทางไปราชการ(เงินทดรอง).pdf
ขนาดไฟล์ 16.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย