คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ลงนามคำรับรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการ รอบ 5 เดือนแรก ปี 67
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงาน LO รอบ 5 เดือนแรก ปี 67
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งรายชื่อสมัคร Like Talk 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการส่ง Like Talk
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอน_Like talkเติมคลอรีน67
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่งโครงร่างวิจัย
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการ ม.ค.67
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวชาการนวัตกรรม เดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1.1 มาตรการการขับเคลื่อนงานวิชาการของสำนัก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.1 แผนปฏิบัติการ KM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.2 แผนพัฒนาผลงานวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM/LO)สอน. ครั้งที่ 1/67
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้(KM) และการขับเคลื่อนเป็นองคืกรแห่งการเรียนรู้(LO) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการนำเสนอการประกวด Like Talk
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานวิชาการ เดือน มี.ค. 67
รอบ 5 เดือนหลัง วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด LO

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ตัวชี้วัดที่ 3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง(ทน./ทม./ทต.)และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี

ตัวชี้วัดที่ 3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง(ทน./ทม.)และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ผู้ประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเมืองสุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ ตชว. เมืองสุขภาพดี 2567 สอน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานและขับเคลื่อนเมือง สุขภาพดี ครั้งที่ 1.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการประเมินตนเองของ อปท. ปี 67 เมืองสุขภาพดี
ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
รอบ 5 เดือน วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดเมืองสุขภาพดี

ตัวชี้วัดที่ 3.28 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

ตัวชี้วัดที่ 3.28 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานKPI67-รอบ5เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯปี 67
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์งานสุขาภิบาลอาหาร/ความพึงพอใจ/มาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์
ร่วมกิจกรรม “Safety Phuket Island Sandbox” และติดตามเยี่ยมเสริมพลังภูเก็ต

ตัวชี้วัดที่ 3.29 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

ตัวชี้วัดที่ 3.29 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
67-PA3.29แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด3.29_ฉบับรอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Small Water Supply Report_31.03.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินตนเอง ปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Small Water Supply Report_29.02.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage สนับสนุนการดำเนินงานเขต6.jpg
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Small Water Supply Report_31.01.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สนับสนุนวิทยากรในการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน EHA อปท.
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/67
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/67
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
67-คำสังคณะทำงานตัวชี้วัด 3.29.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด3.29.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Advocacy มาตรการที่นำมาใช้ดำเนินงานประปาหมู่บ้าน ปี 67
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ณ 31 มี.ค. 67
รอบ 5 เดือนหลัง วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 3.29
รอบ 5 เดือนหลัง วิเคราะห์มาตรการ 3.29
รอบ 5 เดือนหลัง แผนการขับเคลื่อน 3.29