คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.24 ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 1.24 ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
สรุปผลจังหวัดจัดการฯ ปี 65 - 4 สค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 466 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มคะแนนระดับ 1-3 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของ อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนหลัง.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 400 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดจัดการฯ 5 เดือนแรก ณ 9 มีค.65 ระดับ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.82 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 กับปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง ปี พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง ปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ (ระดับ 1-3) 2565 สอน..pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่จังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP จังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง สอน.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง สุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร 2561.PDF
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.25 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.25 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ผลการดำเนินงาน_EHA1000-2000(รอบ10เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 748 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมหารือคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนา EHA สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา EHA สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด ตชว.1.25 (ระดับ 4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สนับสนุนวิทยากรการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนการEHAสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่ 1 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สอน. ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.30 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงาน EHA สอน...pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 537 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่ 3 การประชุมหารือคณะท้างานขับเคลื่อนการพัฒนา EHA ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ครั งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่ 6 การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
สรุปผลการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงพยาบาล รอบ 10 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจประเมิน G&C สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 4 ก.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจประเมิน G&C รพ.สงฆ์ 15 มิย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจประเมินรพ.พญาไท 31 พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน GCH 5 พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus.pdf
ขนาดไฟล์ 5.02 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงพยาบาล รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ GREEN _ CLEAN Sub-District Health Promoting Hospital 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 11395 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ GREEN _ CLEAN Hospital Challenge ปี 2565 (นำร่อง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 7238 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus.pdf
ขนาดไฟล์ 4.32 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมิน GCH ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)GCH 65 -สอน..pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบและกลไกการขับเคลื่อนGCH.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ BKKGC+.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนG_C Hospital.pdf
ขนาดไฟล์ 3.58 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.27 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.27 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รอบ 10 เดือน
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 570 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.28 สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตัวชี้วัดที่ 1.28 สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 1.28 รอบ 10 เดือน (ต.ค.64 - ก.ค.65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับผู้ประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์การเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 1857 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลตัวชี้วัดที่ 1.28ร้อยละของสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 1.28 ร้อยละของสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการมีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ตัวชี้วัด TSC+.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 1892 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ TSC+ สำหรับสถานประกอบการ ประเภท ร้านอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 354 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ TSC+ สำหรับสถานประกอบการ ประเภท ตลาดสดตลาดค้าส่งตลาดน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่าง คู่มือสำหรับผู้ประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์การเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการกำกับดูแลกิจการและกิจกรรมตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์การเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 838 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
(ร่าง) แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) รวม 4 กระบวนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2565 (4 กระบวนงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาร่างแบบรายงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 1438 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อน รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากรในหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP (ข้อ 1 - 12).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากร รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 409 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน-SOP-การควบคุมภายในและการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. บทวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 12.77 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบประเมินความเพียงพอ-เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 11.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 2.2 ฉบับปรุง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ตัวชี้วัด 2.2 ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 2.2
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ตัวชี้วัด 2.2 ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
ประเด็นความรู้ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 2.3 ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ปรับ 5 เดือนหลัง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 309 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562-2564 และแผน ปี 2565 สอน..pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6.16 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP เบิกจ่ายงบประมาณ สอน..pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุป Flow แนวทางการบริหารแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 65_อนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 1165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
สรุป LO 65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญประชุมกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบแนวคิดในการพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนวิชาการวิจัยของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 1.3 เอกสารแสดงวิเคราะห์ตามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 1.1.2และ1.2.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.1และ1.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 2 -2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ (KM) และตชว.กพร.ที่2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 1 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 2.2.2 สรุปประเด็นความรู้ให้บุคลากรและภาคีเครือข่าย ด้านคุณภาพน้ำบริโภค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 2.2.1สรุปประเด็นความรู้ให้บุคลากรและภาคีเครือข่าย ด้านสุขาภิบาลอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 2.1 เอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามกลยุทธ์ PIRAB
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 1.3 เอกสารแสดงวิเคราะห์ตามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 1.2.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 1.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2565 รอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 1.1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 1.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2565 รอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 29 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก สอน. 4 ส.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ 1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2565 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ 1 วิเคราะห์ Gap สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ 2565
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ 2 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ 2 มาตรการ PIRAB สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ3 แผนกำกับการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.5 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ3 เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ไตรมาส2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 7.29 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ 3 เอกสารปรับแผนปฏิบัติการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ไตรมาส3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 6.17 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ 4 แผนการจัดประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ4 แผนการจัดประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปรับเดือนมิถุนายน 65
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุม อบรม สัมมนาสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปรับเดือนมิถุนายน 65
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ 4 แผนการจัดประชุม อบรม สัมมนา สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ2 ระดับ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการประชุม อบรม สัมมนา สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารปรับแผนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4 แผนการจัดประชุม/อบรม/สัมนาสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1) รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.2) วิเคราะห์ Gap สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำรอบ 6 เดือนหลัง ปี64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.3 ) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.1.1) แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนายกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.1.2) แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.1.3) แผนบริหารความเสี่ยงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 3.53 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.1.4) แผนบริหารความเสี่ยงโครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำแก่ภาคีเครือข่าย
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.2) มาตรการ PIRAB สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3 เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 9.06 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3 เอกสารปรับแผนปฏิบัติการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพิ่มเติมในไตรมาส 2
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3 เอกสารโครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำแก่ภาคีเครือข่าย (งบกลางกรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3 เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุมไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)