คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ
12. รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 2_2567
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ก.พ. 67
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ม.ค. 67
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบ OIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ. ประจำเดือน ธ.ค. 66
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนการดำเนินงาน ITA รอบ 5 เดือนแรก ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. การกำหนดมาตรการ ITA รอบ 5 เดือนแรก ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการวิเคราะห์ ITA รอบ 5 เดือนแรก ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมทำงาน ITA ครั้งที่ 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งคณะทำงาน ITA ปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิ.ย. 67
รอบ 5 เดือนหลัง แบบลงรายชื่อตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT ปีพ.ศ. 2567
รอบ 5 เดือนหลัง แบบลงรายมือชื่อการตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567
สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พ.ค. 67
สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เม.ย. 67
รอบ 5 เดือนหลัง สื่อสารประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพย์สินของราชการ 67
รอบ 5 เดือนหลัง การดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มี.ค. 67
รอบ 5 เดือนหลัง แผนการดำเนินงาน ITA
รอบ 5 เดือนหลัง การกำหนดมาตรการ ITA
รอบ 5 เดือนหลัง รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ ITA
รายงานประชุมคณะทำงาน ITA ครั้ง 1/67 รอบ 5 เดือนหลัง

การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
แบบรายงานผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.67 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ IIT 2565 รอบ 5 เดือนหลัง_03052566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 5 เดือนหลัง 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ITA รอบ 5 เดือหลัง_มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ITA รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม-ความโปร่งใส-และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข-ความผูกพันองค์กร-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8.68 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล EIT รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามตัวชี้วัด 2.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566_OIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามตัวชี้วัด 2.1 ประจำเดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามตัวชี้วัด 2.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามตัวชี้วัด 2.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ ITA 2566 รอบ 5 เดือนแรก 291165.pdf
ขนาดไฟล์ 4.51 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 1.1 รายงานการประชุมสำนัก 23 พย. 65
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับที่ 1 1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ IIT 2566 รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม-ความโปร่งใส-และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข-ความผูกพันองค์กร-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6.33 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
สรุปประเด็นความรู้แก่ Customer and Stakeholder ( C SH) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (เมษายน – กรกฎาคม 2565) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม-การส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม-และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำชี้แจง แบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรณ์คุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “อนามัยปันน้ำใจ ห่างไกลโควิด-19”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ มาตรฐานทางจริยธรรม 7ประการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (เพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 6.74 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf
ขนาดไฟล์ 4.77 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย