คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินงานควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
9. สรุปบทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครั้งที่ 2-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. บทวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 12.77 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 11.06 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
แบบประเมินความเพียงพอ-เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 10.18 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2564
ขนาดไฟล์ 16.47 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2564
ขนาดไฟล์ 7.39 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 8.33 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน_คู่มือการปฏิบัติงาน(SOP 5 กระบวนการ) .pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 9.36 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 8.85 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 9.27 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฯ ปี 2562 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 3.46 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย