คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินงานควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แบบสอบถามการควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบระยะเวลา 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
16. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 9.40 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 4.32 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สรุปบทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครั้งที่ 2-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. บทวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 12.77 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 11.06 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
แบบประเมินความเพียงพอ-เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 10.18 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2564
ขนาดไฟล์ 16.47 MB
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2564
ขนาดไฟล์ 7.39 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 8.33 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน_คู่มือการปฏิบัติงาน(SOP 5 กระบวนการ) .pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 9.36 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 8.85 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 9.27 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฯ ปี 2562 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 3.46 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย