คุณกำลังมองหาอะไร?

หั

หัวหน้ากลุ่มงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4

นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

About Hero 0

นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร และรองผู้อำนวยการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 3

นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 4

ประวัติการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ 
 หมายเลขโทรศัพท์  : 02-590-4181
หมายเลขโทรสาร    : 02-590-4188
E-Mail : somsak.s@anamai.mail.go.th

ประวัติการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์  : 02-590-4184
หมายเลขโทรสาร   : 02-590-4188
E-Mail : chailert.k@anamai.mail.go.th

ประวัติการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์  : 02-590-4605
หมายเลขโทรสาร   : 02-590-4188
E-Mail : ratchaphadung.d@anamai.mail.go.th

ประวัติการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์  : 02-590-4180
หมายเลขโทรสาร   : 02-590-4188
E-Mail : kittibboudee.l@anamai.mail.go.th 

ประวัติการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์  : 02-590-4639
หมายเลขโทรสาร   : 02-590-4188
E-Mail : thitiporn.v@anamai.mail.go.th