คุณกำลังมองหาอะไร?

หั

หัวหน้ากลุ่มงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางสุธิดา อุทะพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

About Hero 0

นางสาวพรรณวรท อุดมผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

About Hero 1

นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

About Hero 2

นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 3

นางสาวนุชนาฎ เทพนัน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 4

ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสารสุขภาพ

About Hero 5

ประวัติการศึกษา