คุณกำลังมองหาอะไร?

ทำเนียบผู้บริหาร : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

 
 
 

นายทรวง เหลี่ยมรังสี
 
2513
ผู้อำนวยการโครงการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
15 ตุลาคม 2525-22 มีนาคม 2537
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร
23 มีนาคม 2533- 25 ตุลาคม 2537
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
 
นายสละ ชูจงกล
 
26 ตุลาคม 2537-29 ธันวาคม 2539
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร 
นายเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา
 
24 ธันวาคม 2539-9 เมษายน 2541
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร 
นายจรูญศักดิ์ มุสิกมาศ
 
10 เมษายน 2541-17 ธันวาคม 2541
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
 
 
 
 

 

นายสมบัติ อุยตระกูล
 
18 ธันวาคม 2541-30ตุลาคม 2542
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร

 
 
 
นายจรูญศักดิ์ มุสิกมาศ
 
1พฤศจิกายน2542-30 กันยายน 2543
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร

 
 
นายศากุน เอียมศิลา
 
1 ตุลาคม 2543-28 ตุลาคม 2545
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
29 ตุลาคม 2545 - 8 เมษายน 2551
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
 
 
นางสุรีย์ วงษ์ปิยชน
 
9 เมษายน 2551-9 กันยายน 2553
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
10 กันยายน 2553-31 พฤษภาคม 2555
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
16 พฤษภาคม 2555
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) 
 


 
นางนันทกา หนูเทพ
 
1 มิถุนายน 2555-30 กันยายน 2559
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
 
นางอัมพร จันทวิบูลย์
 
3 ตุลาคม 2559 - 3 ตุลาคม 2562
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
 
 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
 
4 ตุลาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2565
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
11 พฤษภาคม 2565 - 27 มิถุนายน 2566
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
นางสุธิดา อุทะพันธุ์
 
28 มิถุนายน 2566-ปัจจุบัน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ