คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นางลลนา ทองแท้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 3

นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางอรพรรณ จินกาล

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6