คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 1

นางลลนา ทองแท้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นายกิตติพงศ์ ภูอุดม

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

About Hero 3

นางสาวปวริศา ดิษยาวานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นางอรพรรณ จินกาล

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 7

นายโสธร จิตรังษี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 8