คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นางลลนา ทองแท้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 3

นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นายกิตติพงศ์ ภูอุดม

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

About Hero 5

นางอรพรรณ จินกาล

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์

นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 7

นายวสันต์ นามบุญลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 8