คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวปวริศา ดิษยาวานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวชัญญานุช เวียงแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

นางสาวปาริชาติ เอื้ออารีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 5

นางสาวอรุณิญา โชคลาภ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

นายสุเมธา บุญประเสริฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 7

นายกิตติพงศ์ ภูอุดม

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

About Hero 8