คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี โลกนุเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 1

นางลลนา ทองแท้

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวปวริศา ดิษยาวานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 3

นางอรพรรณ จินกาล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นายสุเมธา บุญประเสริฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 5

นายกิตติพงศ์ ภูอุดม

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

About Hero 6