คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

 

 

นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(4 ตุลาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2565)
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(11 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน)
 
 
              ประวัติผู้บริหาร
              ชื่อ - นามสกุล     : นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
              สายงาน/ตำแหน่ง : อำนวยการ
              ระดับ                : ระดับสูง
 
 
              ช่องทางการติดต่อ 
              หมายเลขโทรศัพท์  : 02-590-4181
              หมายเลขโทรสาร   : 02-590-4188
              E-mail : somsak.s@anamai.mail.go.th