คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
Assesment PA EHA 2564
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ PIRAB - EHA 2564
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Plan_PA_EHA2564
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
แบบสำรวจการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลสนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แก้ไขเนื้อหาสอน. คู่มือGREEN_CLEAN.pdf
ขนาดไฟล์ 4.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการดำเนินงานในปี 2564 ตัวชี้วัด GREEN & CLEAN Hospital
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ BKKGC+
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน G&C Hospital
ขนาดไฟล์ 3.58 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลไกการขับเคลื่อน G&C Hospital
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.หลักสูตรออนไลน์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบประเมิน GCH64
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานการประชุมคกก. BKKGC+_ 9 ธ.ค. 63
ขนาดไฟล์ 4.24 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1one page สรุปประชุม คกก.BKKGC+_3พ.ย.63
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน GCH
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดที่ 1.28
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.12-สสม.jpg
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.10-11.jpg
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.8-9.jpg
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.6-7.jpg
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.4-5.jpg
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.2-3.jpg
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.1.jpg
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
ผลการดำเนินงานพัฒนากฎหมาย
ขนาดไฟล์ 13.17 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานกิจกรรมที่ 5
ขนาดไฟล์ 5.69 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564
ขนาดไฟล์ 3.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติในการยืมเงินราชการ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 3.64 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
แบบฟอร์ม 5 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 2564 เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 1 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 2 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 3 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 4 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการคัดเลือกโครงการบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2564 เดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน. (ตุลาคม 63 - กุมภาพันธ์ 64)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2564 เดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน BMI ของการปฏิบัติงานในรอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการตรวจประเมิน 5 ส (2 ก.พ. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการตรวจประเมิน HWP (วันที่ 2 ก.พ. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานผลการดำเนินงานและการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลบุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ T และ LE (BMI)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการสำรวจความสมดุลชีวิต
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการสำรวจความผูกพัน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการตรวจประเมิน 5 ส (21 ธ.ค. 63)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการตรวจประเมิน HWP (วันที่ 21 ธ.ค. 63)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การสำรวจความผูกพันของบุคลากรสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดมาตรการ ประเด็นความรู้ เหตุผลประกอบ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ครั้งที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ขนาดไฟล์ 9.35 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะต่ำกว่า 5000 จ่ายตรงผู้ขาย
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 5000 ลงระบบ
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการ ของ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
หนังสือส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA TEPGA ปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งแผน KM
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นความรู้ให้บุคลากรและภาคีเครือข่าย ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นความรู้ให้บุคลากรและภาคีเครือข่าย ด้านคุณภาพน้ำบริโภค
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม สอน.ครั้งที่ 1-2564
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานประกวด นวัตกรรมบริการ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานประกวด การพัฒนาบริการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บย.01_ท่องเที่ยวอาหาร64_ไตรมาส1
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ DM KM
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานวิชาการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 3 (3.1) แผนกำกับติดตามรอบ 5 เดือน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.2) สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.1) มาตรการ PIRAB สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1 (1.1.1) ผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1.2) วิเคราะห์ Gap สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำรอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3 (3.1) แผนกำกับติดตามรอบ 5 เดือน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.2.1) ใบปะหน้า สื่อสารประเด็นความรู้
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.2) สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.1) มาตรการ PIRAB สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.2.2) แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน บย.01
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.2.1) ขั้นตอนการบริหารขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1.2) วิเคราะห์ Gap สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1.1) ผล DOC รอบ 6 เดือนหลัง สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1) Assessment_ผล DOC รอบ 6 เดือนหลังปี 63
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย