คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 10 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 1118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.27 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Assesment PA EHA 2564
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 554 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ PIRAB - EHA 2564
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Plan_PA_EHA2564
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
ร่างเกณฑ์ GCH Challenge ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 2727 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างเกณฑ์ G_C Sub-District Health Promoting Hospital.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 1913 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลสนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แก้ไขเนื้อหาสอน. คู่มือGREEN_CLEAN.pdf
ขนาดไฟล์ 4.16 MB
ดาวน์โหลด 1525 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการดำเนินงานในปี 2564 ตัวชี้วัด GREEN & CLEAN Hospital
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ BKKGC+
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน G&C Hospital
ขนาดไฟล์ 3.58 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลไกการขับเคลื่อน G&C Hospital
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.หลักสูตรออนไลน์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 449 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบประเมิน GCH64
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 299 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานการประชุมคกก. BKKGC+_ 9 ธ.ค. 63
ขนาดไฟล์ 4.24 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1one page สรุปประชุม คกก.BKKGC+_3พ.ย.63
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน GCH
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดที่ 1.28
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.12-สสม.jpg
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.10-11.jpg
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.8-9.jpg
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.6-7.jpg
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.4-5.jpg
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.2-3.jpg
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย ศอ.1.jpg
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.34.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพัฒนากฎหมาย
ขนาดไฟล์ 13.17 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานกิจกรรมที่ 5
ขนาดไฟล์ 5.69 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปและรายงานผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน_คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP 5 กระบวนการ)
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของหน่วยงาน (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564
ขนาดไฟล์ 3.08 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติในการยืมเงินราชการ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 3.64 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
แบบฟอร์ม 5 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 2564 เดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 2564 เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 2564 เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 1 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 2 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 3 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 4 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 แผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการคัดเลือกโครงการบริหารความเสี่ยง 2564 สอน.
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2564 เดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2564 สอน. (ตุลาคม 63 - กุมภาพันธ์ 64)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2564 เดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน BMI ของการปฏิบัติงานในรอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการตรวจประเมิน 5 ส (2 ก.พ. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 1189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการตรวจประเมิน HWP (วันที่ 2 ก.พ. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานผลการดำเนินงานและการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ผลกิจกรรม ตรวจสุขภาพ ก.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 4.72 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ผลกิจกรรม BMI ก.ค. 64 รายงานผล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลบุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ T และ LE (BMI)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการสำรวจความสมดุลชีวิต
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการสำรวจความผูกพัน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการตรวจประเมิน 5 ส (21 ธ.ค. 63)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการตรวจประเมิน HWP (วันที่ 21 ธ.ค. 63)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การสำรวจความผูกพันของบุคลากรสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดมาตรการ ประเด็นความรู้ เหตุผลประกอบ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 295 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ครั้งที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ขนาดไฟล์ 9.35 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 798 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะต่ำกว่า 5000 จ่ายตรงผู้ขาย
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเกิน 5000 ลงระบบ
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการ ของ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
ผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรภายในสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA TEPGA ปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งแผน KM
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นความรู้ให้บุคลากรและภาคีเครือข่าย ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นความรู้ให้บุคลากรและภาคีเครือข่าย ด้านคุณภาพน้ำบริโภค
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม สอน.ครั้งที่ 1-2564
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานประกวด นวัตกรรมบริการ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 600 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานประกวด การพัฒนาบริการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บย.01_ท่องเที่ยวอาหาร64_ไตรมาส1
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 632 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ DM KM
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานวิชาการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ระดับ 3 (3.1) แผนกำกับติดตามรอบ 5 เดือน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.2) สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.1) มาตรการ PIRAB สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ1 (1.1.1) ผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1.2) วิเคราะห์ Gap สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำรอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 3 (3.1) แผนกำกับติดตามรอบ 5 เดือน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.2.1) ใบปะหน้า สื่อสารประเด็นความรู้
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.2) สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 2 (2.1) มาตรการ PIRAB สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.2.2) แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน บย.01
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.2.1) ขั้นตอนการบริหารขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1.2) วิเคราะห์ Gap สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1.1) ผล DOC รอบ 6 เดือนหลัง สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 1 (1.1) Assessment_ผล DOC รอบ 6 เดือนหลังปี 63
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย