คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.06.2567
85
0
แชร์
12
มิถุนายน
2567

วันที่  7  มิถุนายน  2567 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2567 โดยมี นางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กล่าวรายงานผลการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ที่กำหนดฝึกอบรม จำนวน 4 วัน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 59 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต 50 เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถขับเคลื่อน ควบคุม กำกับ และดำเนินการตรวจสอบให้การสุขาภิบาลอาหารมีมาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังสรุป ผลการฝึกอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (BFSI) ดังนี้

1. ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจ ทั้งในด้านวิชาการการจัดทำกิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร

2. จากผลการทดสอบความรู้ที่มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.29 คะแนน และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 40.44 คะแนน

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและภาคีเครือข่ายด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้และหลักการสุขาภิบาลอาหาร 5 ปัจจัย ไปประยุกต์ใช้ให้เข้าข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสร้างความเข้าใจต่อเกณฑ์มาตรฐาน SAN และ SAN Plus ตลอดจนการเป็นวิทยากรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน