คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI)” รุ่นที่ 12 ประจำปี 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.06.2567
49
0
แชร์
11
มิถุนายน
2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI)” รุ่นที่ 12 โดยมี นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กล่าวรายงาน และนายวาสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นางสาวพรรณวรท อุดมผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร ร่วมเป็นเกียรติ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 59 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย และสำนักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาการ อบรม จำนวน 4 วัน (24 ชั่วโมง) กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2567)ประกอบด้วย 1. ภาคทฤษฎี จำนวน 16 ชั่วโมง (1) วิชาการสุขาภิบาลอาหาร (2) วิชาเสริมทักษะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลอาหาร 2. ภาคฝึกปฏิบัติ การใช้ชุดทดสอบด้านสุขาภิบาลอาหารและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการอาหาร จำนวน 8 ชั่วโมง ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปควบคุม กำกับ สถานประกอบกิจการอาหารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนต่อยอดในการเป็นวิทยากรการอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน