คุณกำลังมองหาอะไร?

งพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี “Chartered Walking Street” ณ จังหวัดภูเก็ต

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.06.2567
46
0
แชร์
11
มิถุนายน
2567

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี Chartered Walking Street ตามโครงการมุ่งเน้นกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต และวิสาหกิจชุมชนชาร์เตอร์แบงก์ จังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

 1.ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี Chartered Walking Street ในการยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีไทยสู่สากล (Thailand Street Food Good Health from Local to Global) การลงพื้นที่ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในพื้นที่อาหารริมบาทวิถี

 2.ประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัด Kick off มหกรรม Street Food Good Health from Local to Global ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 – 19.00 น. ณ Chartered Walking Street จังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย

          2.1 การตรวจเยี่ยมเสริมพลังผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี (street food) เดิน ชิม ชม ติดป้ายรับรองมาตรฐาน SAN แก่ผู้ประกอบกิจการอาหารริมบาทวิถี และ Food Truck

          2.2 การจัดนิทรรศการ Street Food Good Health from Local to Global / การตรวจความปลอดภัยอาหาร

          2.3 การสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ (อาโป้ง Phuket Health Food)

          2.4 ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง (1) จุดบริการส้วมสาธารณะ (2) จุดให้บริการทางการแพทย์ (4) การตรวจเยี่ยมและสาธิตการตรวจน้ำมัน ตามโครงการ "ไม่ทอดซ้ำ" โดย MR./Ms. Street Food Good Spy

ทั้งนี้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้จัดทำ Line Group เพื่อการสื่อสารและเตรียมการจัดงานมหกรรมฯ ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน