คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบ ครั้งที่ 15

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.06.2567
18
0
แชร์
08
มิถุนายน
2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการร่วมพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบของคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายเจษฎา ดนตรีเสนาะ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งได้พิจารณาในประเด็น ดังนี้

1.การจัดทำฐานข้อมูลระบบประปาท้องถิ่น/หมู่บ้าน ชี้แจงโดยผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษซึ่งที่ประชุมมีมติเพิ่มเติมข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสำรวจของคณะ  อนุกรรมาธิการที่จัดทำขึ้นเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

2.แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่จะบรรจุไว้ในเล่มรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ได้แก่ ปัญหาบริหารโครงการ (ต้นทุนน้ำประปา) ปัญหาเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และ.การประปาส่วนท้องถิ่น / การประปาส่วนจังหวัด (อบจ.เป็นผู้ดูแล) โดยขอขยายเวลาการศึกษาและเวลาจัดทำเล่มฉบับสมบูรณ์ออกไปอีก 90 วัน

3.กำหนดการศึกษาดูงานระบบประปาของคณะอนุกรรมาธิการฯ จำนวน 2 ครั้ง ภายในกรกฎาคม 2567และนัดหมายประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน