คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (รอบ 5 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) w.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประเด็นความรู้แก่ Customer and Stakeholder ( C / SH) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (เมษายน – กรกฎาคม 2565) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประเด็นความรู้แก่ Customer and Stakeholder ( C_SH).pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Infographic การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Infographic การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ มาตรฐานทางจริยธรรม 7ประการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำชี้แจง แบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำชี้แจง แบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “อนามัยปันน้ำใจ ห่างไกลโควิด-19”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
“อนามัยปันน้ำใจ ห่างไกลโควิด-19”
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรณ์คุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรณ์คุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 2565
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย