:: Main Menu
FB   FB

รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้

FB   FB
 ปี 2557
 การรับรองประปาดื่มได้ ประจำปี 2557  
FB
  ปี 2556 
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ ปีงบประมาณ 2556
 สรุปจำนวนแห่ง ตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ภายใต้โครงการน้ำประปาดื่มได้
FB
  ปี 2555 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาเทศบาล
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาหมู่บ้าน
FS
  ปี 2554 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาเทศบาล

 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาหมู่บ้าน

 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค

 รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองน้ำประปาโรงพยาบาลดื่มได้
FS
  ปี 2553 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาเทศบาล
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาหมู่บ้าน
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค
 รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองน้ำประปาโรงพยาบาลดื่มได้
FS
  ปี 2552   
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาเทศบาล
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาหมู่บ้าน
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค
 รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองน้ำประปาโรงพยาบาลดื่มได้
FS
  ปี 2551 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค
 รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองน้ำประปาโรงพยาบาลดื่มได้
FS
  ปี 2550 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค
FS
  ปี 2549 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค
FS
  ปี 2548 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค
FS
  ปี 2547 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค
  ปี 2546 
FS
 รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ประปาภูมิภาค
ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
AEC
Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
PMQA
Intranet กรมอนามัย