ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

     กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บทบาทภารกิจ 
  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังนี้  
 
 พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำของประเทศ
 ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของประเทศและระบบการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของประเทศ
 ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน
 สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำของประชาชนที่ถูกต้อง และสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม
 ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงาน
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน 
     กลุ่มอำนวยการ
 บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนัก
 บริหารจัดการงานสารบรรณ
 บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี
 บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
 บริหารจัดการงานบุคคล
 ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
     กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และนโยบายของรัฐบาล
 พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนงบประมาณ
 พัฒนาระบบการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล
 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักฯ
 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานของสำนักฯ ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ
 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร
 ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลอาหาร
 พัฒนา จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน และระบบรับรองด้านสุขาภิบาลอาหาร
 ส่งเสริมการนำระบบรับรองด้านสุขาภิบาลอาหารไปใช้ตามมาตรการทางกฎหมาย
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร
 ประเมินรับรองระบบสุขาภิบาลอาหาร
 ให้การสนับสนุน ปรึกษา แนะนำวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร
 
 
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค
 ศึกษาวิจัย พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านคุณภาพน้ำบริโภค
 พัฒนาและจัดทำเกรฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคและข้อกำหนดการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค
 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน และตามมาตรการทางกฎหมาย
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค
 ประเมินตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อให้การรับรอง
 ให้การสนับสนุน ปรึกษา แนะนำวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค
 
 
     กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 ดำเนินการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม ประเมินสถานหการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 กำหนดแนวทางการจัดการ แก้ไขปัญหาสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในกรณีสาธารณภัย และพื้นที่เสี่ยง
 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในกรณีสาธารณภัย และพื้นที่เสี่ยง
 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำอันเนื่องมาจากโรคอุบัติใหม่ และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 
 
       กลุ่มสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย
 ศึกษาวิจัย พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำ
 รณรงค์สร้างกระแส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้แก่ภาคีเครือข่าย ชุมชน และครัวเรือน
 พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำแก่ภาคีเครือข่าย
 ให้การสนับสนุน ปรึกษา แนะนำการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำแก่ภาคีเครือข่าย
 
รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด |
  
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | กฎ ระเบียบ ประกาศ... 
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข