ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

ทำเนียบผู้บริหาร : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

 
 
 

นายทรวง เหลี่ยมรังสี
 
2513
ผู้อำนวยการโครงการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
15 ตุลาคม 2525-22 มีนาคม 2537
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร
23 มีนาคม 2533- 25 ตุลาคม 2537
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
 
นายสละ ชูจงกล
 
26 ตุลาคม 2537-29 ธันวาคม 2539
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร 
นายเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา
 
24 ธันวาคม 2539-9 เมษายน 2541
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร 
นายจรูญศักดิ์ มุสิกมาศ
 
10 เมษายน 2541-17 ธันวาคม 2541
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
 
 
 
 

นายสมบัติ อุยตระกูล
 
18 ธันวาคม 2541-30ตุลาคม 2542
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร

 
 
 
นายจรูญศักดิ์ มุสิกมาศ
 
1พฤศจิกายน2542-30 กันยายน 2543
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร

 
 
 
นายศากุน เอียมศิลา
 
1 ตุลาคม 2543-28 ตุลาคม 2545
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
29 ตุลาคม 2545 - 8 เมษายน 2551
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
 
 
นางสุรีย์ วงษ์ปิยชน
 
9 เมษายน 2551-9 กันยายน 2553
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
10 กันยายน 2553-31 พฤษภาคม 2555
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
16 พฤษภาคม 2555
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) 
 

   
นางนันทกา หนูเทพ
 
1 มิถุนายน 2555-30 กันยายน 2559
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
 
นางอัมพร จันทวิบูลย์
 
3 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบ) ,
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
 
   

รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด |
  
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | กฎ ระเบียบ ประกาศ... 
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข