ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์กรมอนามัย

กรมอนามัยเป็นผู้นำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี ภายในปี 2563
พันธกิจ

เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานระดับชาติและ นานาชาติ
3. พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการสาธิต
5. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ง แวดล้อม
 
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย
 
วิสัยทัศน์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
"เป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล สนับสนุนและประสาน กับองค์กรอื่นๆ ในสังคมให้มีระบบงานสุขาภิบาลอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรม โดยมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ในทุกระดับ"

พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายระบบงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (หรือความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ)
2. พัฒนา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหาร
3. เผยแพร่ ผลักดัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลอาหาร
4. เฝ้าระวัง กำกับ ติดตามประเมินผลงานสุขาภิบาลอาหาร
5. สร้างและพัฒนาระบบการประสานเครือข่ายการทำงานกับองค์กรในสังคมและประชาชนทุกระดับ

รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด |
  
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | กฎ ระเบียบ ประกาศ... 
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข