:: Main Menu
No Foam 2016

ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร

 • ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 •   นโยบายการให้และรับของขวัญ กระทรวงสาธารณสุข (13/12/2561)
    "เลือกสุก เลี่ยงเสี่ยง เลี้ยงที่สะอาด" ในเทศกาลปีใหม่ (07/12/2561)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (03/12/2561)
    เอกสารประกอบการประชุม "ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัย" วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า (29/11/2561)
    ไฟล์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ปีการศึกษา 2561 (29/11/2561)
    คำสั่งกรมอนามัยที่ 1044/2561 เรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักและคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29/11/2561)
    เรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบวันระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มค-ธค 2562 (26/11/2561)
  อ่านทั้งหมด
  FB

   

     
   


  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1 (19/02/2558)

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (18/08/2557)

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน (05/03/2557)
  อ่านทั้งหมด
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย