:: Main Menu
No Foam 2016

ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร

 • ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 •   - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2559 (หลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Basic of Food sanitation Inspector : BFSI) (25/04/2559)
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559(สขร.1) (16/03/2559)
    - เอกสารประกอบการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2559 (09/03/2559)
    - ความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารบรรจุกล่องโฟม โดย รศ.ดร.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา (09/03/2559)
    - ข้อมูลจากห้องปฎิบัติการเกี่ยวกับพอลิสไตรีน โดย คุณอุมา บริบูรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (09/03/2559)
    - ขอความร่วมมือประเมินองค์กรปลอดโฟม 100% (04/03/2559)
    - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม FSI รุ่น 3 (18/02/2559)
  อ่านทั้งหมด
  FB

   

     
   


  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1 (19/02/2558)

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (18/08/2557)

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน (05/03/2557)
  อ่านทั้งหมด
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย