:: Main Menu
No Foam 2016

ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร

 • ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 •   การปรับทิศทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตามนโยบายกรมอนามัย 4.0 (27/06/2560)
    รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 5 / 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (22/06/2560)
    รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่4/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 (26/05/2560)
    รายงานสรุปผลการประชุม"การขับเคลื่อนกรมอนามัย สู่ DOH 4.0 วันที่ 4 - 6 เมษายน 2560 จ.ชลบุรี (18/05/2560)
    ทิศทาง ความคาดหวังของกรมอนามัย และการปรับตัวของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10 พ.ค.60 (17/05/2560)
    โครงสร้าง กลไก การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10 พ.ค.60 (17/05/2560)
    สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันล้างมือโลก" ปี 2559 (16/05/2560)
  อ่านทั้งหมด
    การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (05/05/2560)
    การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 มีนาคม 2560 (05/05/2560)
    "ชวนคิด ชวนคุย ลุยงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ" โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ วันที่ 25 เม.ย.60 (25/04/2560)
    การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง วันที่ 21 มี.ค.60 (25/04/2560)
    ทำเนียบรุ่นการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 (27/01/2560)
    จากนโยบายสู่การปฏิบัติ No Foam (02/08/2559)
    องค์กรปลอดโฟม 100% 2559 (22/07/2559)
  อ่านทั้งหมด
  FB

   

     
   


  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1 (19/02/2558)

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (18/08/2557)

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน (05/03/2557)
  อ่านทั้งหมด
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย