:: Main Menu
No Foam 2016

ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร

 • ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 •   รมช.สธ. และ อธิบดีกรมอนามัย นำทีมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ (31/01/2563)
    กรมอนามัยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินหน้าพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ก้าวสู่่ความยั่งยืน (02/12/2562)
    สธ.ยกระดับ"ถนนอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ" (01/12/2562)
    กรมอนามัยร่วมประชุม Regional workshop to Strengthen Water Quality Surveillance Bangkok , Thailand (09/11/2562)
    สรุปการประชุมหารือความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามนโยบาย รมช.สาธารณสุข (08/11/2562)
    สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 1/2563 (31/10/2562)
    คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 26/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (30/10/2562)
  อ่านทั้งหมด
  FB

   

     
   


  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1 (19/02/2558)

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (18/08/2557)

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน (05/03/2557)
  อ่านทั้งหมด
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย