:: Main Menu
No Foam 2016

ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร

 • ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 •   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค (16/03/2561)
    รายงานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (13/03/2561)
    สรุปผลโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปี 2557 -2560 (20/02/2561)
    รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 4 / 2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 (08/02/2561)
    สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์"วันล้างมือโลก" 15 ตุลาคม 2560 (26/01/2561)
    รายงานการประชุมเจ้าหน้าทีสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 12 /2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 (25/01/2561)
    ชุดความรู้ดูแลสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน"หนูเพชร"( NuPETHS ) (23/01/2561)
  อ่านทั้งหมด
  FB

   

     
   


  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1 (19/02/2558)

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (18/08/2557)

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน (05/03/2557)
  อ่านทั้งหมด
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย