:: Main Menu
No Foam 2016

ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร

 • ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 •   รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 2 /2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (28/02/2560)
    รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้้า ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 (17/02/2560)
    - การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ 2560 (25/10/2559)
    ชี้แจงการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง (10/06/2559)
    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2559 (07/06/2559)
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร” ปีงบประมาณ 2559 (11/05/2559)
    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2559 (หลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Basic of Food sanitation Inspector : BFSI) (25/04/2559)
  อ่านทั้งหมด
  FB

   

     
   


  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1 (19/02/2558)

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (18/08/2557)

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน (05/03/2557)
  อ่านทั้งหมด
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย