:: Main Menu
No Foam 2016

ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร

 • ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 •   รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่11/2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (14/12/2560)
    รวมรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ กรมอนามัย ปี61 (รวมทุกหน่วยงาน) (06/12/2560)
    คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดแผนตรวจราชการ สธ. 2561 (06/12/2560)
    คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2561 (04/12/2560)
    รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 10 /2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (27/11/2560)
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Thailand Street Food By GSB (27/10/2560)
    สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (25/10/2560)
  อ่านทั้งหมด
    คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2561 (Hand book) (21/11/2560)
    การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (05/05/2560)
    การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 มีนาคม 2560 (05/05/2560)
    "ชวนคิด ชวนคุย ลุยงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ" โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ วันที่ 25 เม.ย.60 (25/04/2560)
    การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง วันที่ 21 มี.ค.60 (25/04/2560)
    ทำเนียบรุ่นการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 (27/01/2560)
    จากนโยบายสู่การปฏิบัติ No Foam (02/08/2559)
  อ่านทั้งหมด
  FB

   

     
   


  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1 (19/02/2558)

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (18/08/2557)

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน (05/03/2557)
  อ่านทั้งหมด
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย