:: Main Menu
No Foam 2016

ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร

 • ภัยเงียบจากโฟมบรรจุอาหาร   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 •   - การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ 2560 (25/10/2559)
    ชี้แจงการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง (10/06/2559)
    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2559 (07/06/2559)
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร” ปีงบประมาณ 2559 (11/05/2559)
    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2559 (หลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Basic of Food sanitation Inspector : BFSI) (25/04/2559)
    - เอกสารประกอบการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2559 (09/03/2559)
    - ความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารบรรจุกล่องโฟม โดย รศ.ดร.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา (09/03/2559)
  อ่านทั้งหมด
  FB

   

     
   

  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี (28/12/2559)
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2560 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (28/11/2559)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและจัดทำคำรับรอง ปฏิบัติราชการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (11/11/2559)
  อ่านทั้งหมด

  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1 (19/02/2558)

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (18/08/2557)

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน (05/03/2557)
  อ่านทั้งหมด
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย