ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

1

2

3

 

 
 
 
 

  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Auditor) ปีงบประมาณ 2562 (03/01/2562)
  สรุปรายงานเยี่ยมเสริมพลังคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA:Environmental Health Accreditation (27/09/2561)
  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ EHA Forum 2018 "Smart Local : Smart by Law" (14/08/2561)
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินรับรอง EHA ประจำปี 2561 (29/11/2560)
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินรับรอง EHA ประจำปี 2560 (13/06/2560)
  ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 จำแนกรายประเด็นงาน (29/05/2560)
  ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 จำแนกรายประเด็นงาน (26/12/2559)
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 (22/12/2558)
  กรอบแนวคิด การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA โดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย (13/02/2558)
  ขั้นตอนการสมัครและประเมิน EHA (17/12/2557)
อ่านทั้งหมด
EHA
  อปท.จะใช้ประโยชน์จาก พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่3) และกฎกระทรวงได้อย่างไร ? (EHA Forum 2018) โดย อ.ศุมล ศรีสุขวัฒนา วันที่ 11 ก.ค. 2561 (15/07/2561)
  การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น โดยใช้กฎหมายและ EHA เป็นเครื่องมือ (EHA Forum 2018) โดย นายบุญนาค แพงชาติ วันที่ 11 ก.ค. 2561 (15/07/2561)
  ภาพถ่าย การมอบเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี (EHA Forum 2018) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี (13/07/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) "Smart Local : Smart by Law” (13/07/2561)
  ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบ อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA Forum 2017) "EHA ก้าวไกล สู่ Thailand 4.0" ระว่างวันทื่ 17 ~ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี (19/07/2560)
  การบรรยายหัวข้อ "พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓)" โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. (19/07/2560)
  การบรรยายหัวข้อ "นโยบายและทิศทางของEHA" โดย นพ.ดนัย ธีวนัดา รองอธิบดีกรมอนามัย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. (19/07/2560)
  การบรรยายหัวข้อ "ต้นแบบและนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย อปท.ต้นแบบEHA ๙๐๐๐ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (19/07/2560)
  การบรรยายหัวข้อ "ต้นแบบและนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย อปท.ต้นแบบEHA ๕๐๐๐ - EHA ๘๐๐๐ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (19/07/2560)
  การบรรยายหัวข้อ "ต้นแบบและนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย อปท.ต้นแบบEHA ๓๐๐๐ - EHA ๔๐๐๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (19/07/2560)
FB

  กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ(21 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  เทคนิค ทักษะ คุณสมบัติการเป็น ผู้ตรวจประเมิน โดย ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส (21 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการสุขาภิบาลอาหาร EHA 1001-1003 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการคุณภาพน้าบริโภค EHA 2001-2003 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการส้วมสาธารณะ EHA 3001 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการสิ่งปฏิกูล EHA 3002 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการมูลฝอยทั่วไป EHA 4001 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ EHA 4002 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน EHA 4003 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ EHA 5000 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการเหตุรำคาญ EHA 6000 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ EHA 7000 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ EHA 8000 HIA (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  การบังคับใช้กฎหมาย EHA 9000-9005 (20-23 ธันวาคม 2559) (27/12/2559)
  กรอบแนวคิด (นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธบิดีกรมอนามัย) (16/12/2557)
  การจัดการเหตุรำคาญ (อ.จุมพล ขุนอ่อน) (21/11/2557)
  การจัดการภาวะฉุกเฉิน (กอบชัย บุญอรณะ) (21/11/2557)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์) (21/11/2557)
  การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข (ผอ.ศุมล ศรีสุขวัฒนา) (17/11/2557)
  แนวทางอนามัยสิ่งแวดล้อม57 (ผศ.ดร. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์) (17/11/2557)
อ่านทั้งหมด
EHA
 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์