ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


 
Clean Food Good Taste Plus
  ร้านอาหารที่ได้รับป้าย Clean Food Good Taste Plus ประจำปี 2560
  ร้านอาหารที่ได้รับป้าย Clean Food Good Taste Plus ประจำปี 2559
Clean Food Good Taste
  ข้อมูลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้ป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานคร ระดับดี ปี60
  ผลการดำเนินงานพัฒนา Clean Food Good Taste ปี2560
  ผลการดำเนินงานโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste ) ปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตลาดสดน่าซื้อ (Healthy Market)
  ข้อมูลตลาดที่ได้ป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานคร ระดับดี ปี60
  ผลการดำเนินงานพัฒนา ตลาดสด น่าซื้อ ปี 2560
  ผลการดำเนินงานตลาดสด น่าซื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตลาดนัดน่าซื้อ (Temporary Market)
  รายชื่อตลาดนัดน่าซื้อ ปี 2557
  การตรวจตลาดนัด ปี 2557
เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
  ทำเนียบชมรมดีเด่น
  แนวทางการคัดเลือกชมรม ฯ ดีเด่น
  กระบวนการจัดตั้งและพัฒนาชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
  การเฝ้าระวังสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร ประจำปี ๒๕๕๘
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน
  ภาพครัวโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก
  ทะเบียนรายชื่อ สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2560 - 2562
  ผลการดำเนินงานสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล และร้านอาหารในโรงพยาบาล ที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ปี 2559
รายชื่อโรงอาหารที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน
  ทะเบียนรายชื่อ โรงอาหารที่ได้ใบรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2560 - 2562
อื่น ๆ
  ผลการดำเนินงานโครงการองค์กรต้นแบบเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
  ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข