ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


เอกสารนำเสนอ (Power Point Presentation)
  อปท.จะใช้ประโยชน์จาก พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่3) และกฎกระทรวงได้อย่างไร ? โดย อ.ศุมล ศรีสุขวัฒนา วันที่ 11 ก.ค. 2561
  การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น โดยใช้กฎหมายและ EHA เป็นเครื่องมือ โดย นายบุญนาค แพงชาติ วันที่ 11 ก.ค. 2561
  การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 โรงแรมราชพฤกษ์รีสอร์ท เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
  วิธีคิด-วิธีทำแผนยุทธศาสตร์ โดย อ.ศุมล ศรีสุขวัฒนา วันที่ 8 มี.ค. 2561
  เอกสารการบรรยายเรื่องแนวทางการยกระดับมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร
เอกสารการประชุม
  สรุปผลการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำบริโภค “หลักสูตรการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค” ปี 2558
  - สรุปรายงานการสัมมนา "วันน้ำโลก" ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
  - ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ สู่การพัฒนาชมรมฯ
  - สรุปการบรรยายวิชาการ การประชุมภาคีเครือข่าย ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ประจำปี ๒๕๕๕
แบบรายงาน
  - แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2557
  - แบบรายงานผลงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2557
  - แบบฟอร์มรายงานผลงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2556
  - แบบฟอร์มรายงานผลงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี ๒๕๕๕
  - แบบรายงานกิจกรรมโครงการ ก้าวสู่ ๑ ทศวรรษการพัฒนาตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย มีมาตรฐานน่าซื้อ ปี ๒๕๕๕
คู่มือ
  - คู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2562 (Hand book)
  - คู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2561 (Hand book)
  - คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ (Principle of Food Sanitation Inspector)
  - คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่
  - คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
ประกาศกรมอนามัย
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
  - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง
  - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
อื่น ๆ
  บรรยายความรู้เกี่ยวกับ Core Business Process/ AAIM/Life Course Approachกรมอนามัย โดย อ.ชาญชัย
  แนวทางการสำรวจสถานการณ์ น้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยในสถานบริการการสาธาณณสุขของประเทศไทย (WASH target 6)
  รายชื่อประปาหมู่บ้านแยกตามพื้นที่ศูนย์อนามัย
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศอ.9 วันที่ 8-9 มี.ค. 2561
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศอ.11 วันที่ 19 ก.พ. 2561
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข