ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการและเจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 27/2560 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 47/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
  ประกาศสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ พุทธศักราช 2561
  กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข