ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการและเจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 27/2560 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 47/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
  ประกาศสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ พุทธศักราช 2561
  กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่อง การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
  คำกล่าวเปิด
  คำกล่าวรายงาน
  คำประกาศเจตจำนง
  ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่อง การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร เรื่อง การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (ภาษาไทย)
  ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร เรื่อง การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (English)
  กิจกรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านทุจริตกรมอนามัย
รูปกิจกรรม
  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมงาน "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำงดรับของขวัญปีใหม่
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข