ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
        แผนการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้างความสุข ความผูกพันการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH ประจำปี
          งบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
          หน่วยงานวำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      การเห็นชอบของผู้บริหาร EB8 การรับสินบน ,EB12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการใช้บริการ
            - รูปกิจกรรม
            - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (ไทย , EH )
 
 
 
รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด |
  
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | กฎ ระเบียบ ประกาศ... 
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข