ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ พุทธศักราช 2561
  คู่มือสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานกรมอนามัย
  ประกาศสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ 47/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่อง การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
  คำกล่าวเปิด
  คำกล่าวรายงาน
  คำประกาศเจตจำนง
  ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่อง การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร เรื่อง การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (ภาษาไทย)
  ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร เรื่อง การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (English)
  กิจกรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านทุจริตกรมอนามัย
การเห็นชอบของผู้บริหาร EB8 การรับสินบน ,EB12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการใช้บริการ
  แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2
  แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1
  รายงานการจัดทำเอกสารตัวชี้วัด (EBIT)
  กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
  รูปกิจกรรม
  กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
  คำสั่งกรมอนามัย เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในฯ
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการฯ
  คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
  หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข