:: Main Menu
สารคดีโทรทัศน์ ยาว 1 นาที 6 ตอน

ตอนที่6 อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • ตอนที่6 อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • ตอนที่5 วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน   
 • ตอนที่4 ล้างมือสำคัญอย่างไร   
 • ตอนที่3 สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 • ตอนที่2 รับประทานอาหารครั้งใดสังเกตป้ายClean Food   
 • ตอนที่1 ปฏิบัติอย่างไรให้ร้านได้มาตรฐาน   
 • FB FB

                มหกรรมรวมพลังผู้ประกอบการค้าอาหารทั่วไทย ฯ

  FB
   หนังสือเชิญประชุม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
   หนังสือเชิญประชุม (ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12)
   รายละเอียดโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
   กำหนดการประชุม
   รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม / การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุม
   แบบตอบรับการประชุม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
   แบบตอบรับการประชุม (ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12)
   โรงแรมที่พักและเบอร์โทรติดต่อ
   แผนที่โรงแรมจัดประชุม / พักค้าง
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย