ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 update ล่าสุด
  เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง
  คำแนะนำเรื่องตู้น้ำหยอดเหรียญ
  พรบ.แรงงานทางทะเล
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดอาหารและน้ำดื่มสำหรับคนประจำเรือ
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดพื้นที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหาร สำหรับเรือเดินทะเล
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
อ่านทั้งหมด
  คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุข ด้านสุขาภิบาลอาหาร
  กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551
  กฏหมายแรงงานทางทะเล
  กฏกระทรวงฯ ว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
อ่านทั้งหมด
  พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
  กฏหมายแรงงานทางทะเล
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 update ล่าสุด
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา
  เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง
อ่านทั้งหมด
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข