:: Main Menu
FB   FB
 :: สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
      เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรีย อีโคไล ชนิดรุนแรงโอ 104 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554
FB
 สรุปประเด็นจากการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
   แนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย อีโคไล ชนิดรุนแรง โอ 104  
   รายละเอียดการสุ่มตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร น้ำและมือผู้สัมผัสอาหาร  
   แบบฟอร์มสรุปรายงานการสุ่มตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร  
     (ตลาดประเภทที่ 1 และตลาดนัด)  
   แบบฟอร์มการรายงานการสุ่มตรวจการปนเปื้อนของน้ำดื่ม- น้ำใช้ในตลาด (ตลาดประเภทที่ 1 และตลาดนัด)
ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
AEC
Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
PMQA
Intranet กรมอนามัย