:: Main Menu

FB FB
ผลสำรวจการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

FB FB
 การเข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และเครือข่ายตลาดสด น่าซื้อ
        เพื่อสุขภาวะ(ภาคกลาง) วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
     ...กลุ่มสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สอบถามผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยและเครือข่ายตลาดสด น่าซื้อ เกี่ยวกับการรับรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการค้าอาหาร พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้จัก "ประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๙๗.๖ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๗๓.๒ ส่วนใหญ่รู้จักโดยการรับรู้หลายช่องทางร่วมกัน (Multiple Learning) ด้วยการฟังบรรยาย ประชุม/สัมมนา และดูโทรทัศน์ ร้อยละ ๒๒.๐
     สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาอาเซียนของผู้ประกอบการนั้น ผู้ประกอบมีการเรียนหรือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษา อังกฤษและภาษาลาว ร้อยละ ๕๖.๑ ปรับปรุงร้านให้ทันสมัยเหมาะสมกับลูกค้าต่างชาติ ร้อยละ ๕๖.๐ ปรับปรุงเมนูให้เหมาะสม ร้อยละ ๕๔.๐ โดยขอให้กรมอนามัยเตรียมการให้ผู้ประกอบการ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของชาติอาเซียน เช่น มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ กฎหมาย ภาษาสื่อสาร
FB
 จากการเข้าร่วมประชุมสัญจรภาคีเครือข่าย ๘ จังหวัด ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
         ณ ตลาดเมืองทอง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งประกอบด้วย
         จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์
     ...กลุ่มสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สอบถามผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยกลุ่ม ๘ จังหวัดภาคกลางตะวันตก เกี่ยวกับการรับรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการค้าอาหาร พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้จัก "ประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๙๕.๕ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๘๖.๔ ส่วนใหญ่รู้จักโดยการรับรู้หลายช่องทางร่วมกัน (Multiple Learning) ด้วยการฟังบรรยาย ประชุม/สัมมนา ดูโทรทัศน์และฟังวิทยุ ร้อยละ ๒๕.๐

     สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาอาเซียนของผู้ประกอบการนั้น ผู้ประกอบมีการปรับปรุงร้านให้ทันสมัย ร้อยละ ๕๗.๐ ปรับปรุงเมนูให้เหมาะสม ร้อยละ ๔๒.๐ และฝึกเรียนภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม ร้อยละ ๒๗.๓ โดยขอให้กรมอนามัยเตรียมการให้ผู้ประกอบการ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของชาติอาเซียน เช่น มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ กฎหมาย ภาษาสื่อสาร

FB
 การจัดนิทรรศการการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
     …กลุ่มสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคและความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สอบถามผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้จัก "ประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๙๗.๗ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๙๓.๐๐ ส่วนใหญ่รู้จักโดยการฟังบรรยาย ร้อยละ ๔๐.๗ จากทีวี อินเตอร์เน็ต ร้อยละ ๑๐.๕ ตามลำดับ
     สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาอาเซียนของผู้ประกอบการนั้น ผู้ประกอบมีการปรับปรุงร้านให้ทันสมัย ร้อยละ ๕๕.๐ ปรับปรุงเมนูให้เหมาะสม ร้อยละ ๔๘.๐ และฝึกเรียนภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม ร้อยละ ๓๘.๔ โดยขอให้กรมอนามัยเตรียมการให้ผู้ประกอบการ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของชาติอาเซียน เช่น มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ กฎหมาย ภาษาสื่อสาร
ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
AEC
Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
PMQA
Intranet กรมอนามัย