ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
DM
KM
 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
 

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ชื่อ - สกุล

DM

KM

ชื่อ - สกุล

DM

KM

 นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ

 นางสาวพาสนา ชมกลิ่น
 นางสาวนุชนาฏ เทพนัน

 นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์
 นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี

 นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์
 นางพรทิพย์ ภูศิลาแทน

 นางลลนา ทองแท้
 นางสาวดลรัตน์ สืบสันติศาสน์

 นางสาวปวริศา ดิษยาวานิช
 นางสมาภรณ์ สุขเจริญ

 นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ
 นางสาวกนกวรรณ สิวะลีพิทักษ์

 นายกิตติพงศ์ ภูอุดม
 นางชยาภัสร์ ชูตระกูล

 นางอรพรรณ จินกาล
 นางสาวรุจิรา จีนดำ

 นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์
 นางวนิดา ชัยศิริ  นายวสันต์ นามบุญลา
 นายสมบูรณ์ เจริญสุข
 นายเพลินจิตต์ คร้ามทิม
 นายทรงฤทธิ์ มณีสุธรรม
 นางสาวกมลฉัตร พิมพ์ดิษฐ

กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

ชื่อ - สกุล

DM

KM

ชื่อ - สกุล

DM

KM

 นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย  นางสาวนัยนา หาญวโรดม
 นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย  นางสาวอังคณา คงกัน
 นายสุชาติ สุขเจริญ  นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล
 นางสาวชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์  นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์
 นายเอกชัย ชัยเดช  นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์
 นายพลาวัตร พุทธรักษ์  นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน
 นางศิริพร แก้วเจริญ  นายสิงค์คร พรมขาว
 นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง  นางสาวปิยภรณ์ เวียงแก้ว
 นางสาวปรียานุช เรื่องหิรัญวนิช  นางสาวเอมอร ขันมี
 นางสาวอารยา วงศ์ป้อม  นางสาวรสธร ปลื้มสูตร
 นางสาวณัฐณิชา ทองเจริญ  นางสาวดรุณี สีสุดโท
 
 
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข