FONTSIZE
( 1380 คน)

ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน โดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด